Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Αιτήσεις στη γραμματεία του ΙΕΚ από τις 3 έως τις 7 Φεβρουαρίου...

Καθηγητές αγγλικών, πληροφορικής, γαλλικών, χημικοί, βιολόγοι, φιλόλογοι είναι μερικές από τις ειδικότητες που αναμένεται να προσληφθούν από το ΙΕΚ της Σιβιτανίδειου Σχολής στα πλαίσια της διδασκαλίας των μαθημάτων των ειδικοτήτων του εαρινού εξαμήνου.


Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν τα μαθήματα που θα διδαχθούν στην προκήρυξη ώστε να διαπιστώσουν αν συμπεριλαμβάνεται και η δικιά τους ειδικότητα και φυσικά να απευθυνθούν και στο ΙΕΚ.

Δικαίωµα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες , καθώς και οι απασχολούµενοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα µε την προϋπόθεση να είναι:

Α) Καθηγητές ΑΕΙ, ΤΕΙ

Β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης,

Γ) Μη Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ,

∆) Εµπειροτέχνες


Κατά την επιλογή συνεκτιµώνται:

α) Η εργασιακή εµπειρία,

β) Η διδακτική εµπειρία,

γ) Η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο των µαθηµάτων που επιθυµούν να διδάξουν, η απόδοση και η συνέπεια,

δ) Η απόδοση, η συνέπεια, η διάθεση συνεργασίας και το επίπεδο συνεργασίας µε τη ∆ιεύθυνση του ΙΕΚ κατά τα προηγούµενα εξάµηνα,

ε) Οι συναφείς µε το αντικείµενο µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,

στ) Οι αποδεδειγµένα άνεργοι,

ζ) Κοινωνικά κριτήρια,

η) Τυχόν λοιπά προσόντα που δεν αναφέρονται παραπάνω και τα οποία, όµως, εκτιµώνται από το ∆.Σ. ότι συντελούν στην κατά το αρτιότερο επαγγελµατική κατάρτιση των σπουδαστών και στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία του ΙΕΚ της Σ.∆.Σ.Τ.Ε.


Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα από τις κατά τόπους αρµόδιες αρχές. Συγκεκριµένα, για τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας απαιτείται θεώρηση του γνήσιου του αντιγράφου. Για τους επαγγελµατίες απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.

Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σηµείωµα και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.

Όσοι από τους ενδιαφερόµενους επιλεγούν θα υπογράψουν σχετική σύµβαση, στην οποία θα ορίζονται, εκτός των άλλων, οι ώρες απασχόλησης και αποζηµίωσής τους, καθώς και υποχρεώσεις αυτών έναντι της ∆ιοίκησης του Ι.Ε.Κ.

Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να κριθούν για πρόσληψη ως ωροµίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν από 03-02-2014 µέχρι 07-02-2014 σχετική έντυπη αίτηση, καθώς και όλα τα αποδεικτικά των προσόντων τους, δικαιολογητικά, στη γραµµατεία του Ι.Ε.Κ. Η γραµµατεία του Ι.Ε.Κ. θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 8:30 - 13:30.


Πηγή: http://www.greek-inews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου